Thermionpark 3; 6663 MM Lent
Telefoon: 024-3094590

Thermionpark 20
6663 MM Lent

Van Boetzelaerstraat 8
6515 JA Nijmegen
sychologenpraktijk
Derksen & Klein Herenbrink

Iedereen, jong en oud, komt in het leven allerlei problemen tegen. Vaak lost men deze zelf of samen met anderen uit de directe omgeving op. Soms zal de huisarts ook advies geven. Als dat niet voldoende is, kan psychologische hulp op zijn plaats zijn. De huisarts, bedrijfsarts of specialist kan naar de psycholoog verwijzen, maar men kan ook op eigen initiatief een afspraak maken. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, hebt u echter wel altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

Veel voorkomende klachten en problemen

Angstklachten: mensen met angstklachten hebben nogal eens last van verschillende verschijnselen zoals nervositeit, angstaanvallen, hyperventilatie, fobieën, angst voor het hebben of krijgen van ernstige ziektes, een gevoel van overspannenheid, te veel stress of burn-out.

Stemmingsklachten: gevoelens van somberheid, lusteloosheid, nergens zin in hebben, waardeloosheid of juist snel geïrriteerd of overmatig druk zijn.

Ingewikkelde relatie- en gezinsproblemen: in deze gevallen hebben de betrokkenen zelf vaak al lang aan hun relatie gewerkt, maar zonder succes. Ook vragen over seksualiteit worden vaak aan ons gesteld. Professionele hulp kan ingewikkelde relatieproblemen succesvol beïnvloeden. Mensen met problemen met de opvoeding van kinderen komen dikwijls bij een kinder- en jeugdpsycholoog, zie hiervoor onze speciale folders voor psychologische hulp aan kinderen en jongeren. (in samenwerking met psychologenpraktijk DKHjeugd-plus)

Psychosomatische stoornissen: een veel voorkomende groep klachten. Het betreft dan bijvoorbeeld onbegrepen buikklachten, maag- of darmklachten, hoge bloeddruk, hartklachten zonder lichamelijke oorzaak, benauwdheid, pijn in de rug of in de nek. Ook wanneer men een lichamelijke ziekte heeft, zoals kanker of hartproblemen, bestaat er vaak behoefte aan psychologische hulp om te leren deze (maar ook andere) ingrijpende gebeurtenissen een plaats in het leven te geven. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de huisarts.

Slaapproblemen, te veel stress en eetproblemen: al deze klachten kunnen aanleiding zijn om hulp bij een psycholoog te vragen. Hiervoor en voor alle bovengenoemde klachten bestaan reeds jaren wetenschappelijk goed onderbouwde behandelingsprogramma’s die wij toepassen.

Persoonlijkheidsproblemen: soms heeft iemand niet duidelijk last van een bepaalde klacht of van een symptoom, maar kan men niet zo goed uit de voeten met zichzelf, met zijn persoon of karakter. Dergelijke mensen lopen dan vaak vast in relatie of werk, lijden onder eenzaamheid of voelen zich te afhankelijk, zijn te precies of te kritisch, waardoor ze zichzelf voortdurend in de weg zitten. Zij hebben behoefte aan meer inzicht in hun manier van reageren op anderen. Ook in dit geval is hulp van een psycholoog vaak zinvol.

Trauma en stress gerelateerde symptomen (aandoeningen): Mensen kunnen in hun leven hele nare gebeurtenissen meemaken zoals een ernstig ongeluk, misbruik, mishandeling of ze kunnen als militair zijn uitzonden naar een oorlogsgebied. Een klein deel van deze krijgt of houdt psychische klachten na afloop van dit gebeuren: terugkerende herinneringen hieraan, nare gevoelens, verstoorde slaap, schrikachtige reacties, etc.
Stress klachten komen ook vaak voor in onze samenleving waarin de tijdsdruk vaak hoog is en mensen vaak veel verschillende functies en taken moeten combineren. Teveel stress kan zorgen voor overspanningsklachten, huilbuien, controleverlies, verstoorde nachtrust, verlies van eetlust etc.

Wij bieden GEEN crisiszorg.

De behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, de intake. Hierin gaan we na wat uw klachten en problemen zijn en wordt een eerste indruk gekregen van uw persoonlijkheid en van uw leefsituatie. Indien u dat zelf wilt, kan bijvoorbeeld uw partner bij dit gesprek aanwezig zijn. Na de intake wordt binnen het team besloten of u bij ons op de juiste plaats bent. Voor verder onderzoek en/of behandeling krijgt u dan één van de psychologen toegewezen.

Na het intakegesprek kan het voorkomen dat u op een wachtlijst wordt geplaatst van enkele weken, maar we streven ernaar dat de behandeling of het psychodiagnostisch onderzoek snel na de intake van start gaat. U bent doorgaans gebaat bij een zo kort mogelijke behandeling en daarom krijgt u vaak bij aanvang een beknopt onderzoek, eventueel gecombineerd met een psychologische test. Het doel van deze behandeling ligt voor de hand: u wilt van de klachten af of, indien dit niet lukt, deze zo leefbaar mogelijk maken. Hierop wordt alle energie gericht. De behandeling kan verschillende vormen krijgen: individueel, echtpaargesprekken, groepstherapie. Het kan zijn dat er steeds concreet samen met u aan uw klachten wordt gewerkt, het kan ook zijn dat de achtergronden van die klachten centraal komen te staan en dat u onverwerkte ervaringen naar boven moet laten komen. Het behandelplan dat speciaal voor u wordt gemaakt, wordt van tevoren aan u uitgelegd en met u besproken. Indien nodig worden, met uw toestemming, uw naasten bij de behandeling betrokken.

Bij angstklachten worden protocollaire interventies toegepast, er worden cognitief-gedragsmatige interventies toegepast, er worden psychodynamische interventies toegepast.

Bij stemmingsklachten wordt leefstijl interventies toegepast met een focus op bewegen (runningtherapy), er wordt CGT (cognitieve gedragstherapie) toegepast en psychodynamische psychotherapie wordt toegepast.

Bij ingewikkelde relatie- en gezinsproblemen wordt systeemtherapeutische interventies toegepast.

Bij slaapproblemen wordt gewerkt met slaaphygiëne, en met gedragstherapie. 

Bij psychosomatische klachten wordt gewerkt met CGT waaronder ACT en psychodynamische psychotherapie.

Bij persoonlijkheidsproblemen  wordt gewerkt met schematherapie, met op mentaliseren gerichte psychotherapie en met op overdracht gerichte psychotherapie. 

Bij trauma's worden op verschillende manieren behandelt zoals door het intensief opnieuw hierover praten en eveneens door EMDR.

Bij stress gerelateerde symptomen wordt in de psychologische behandeling door stressmanagement training gewerkt aan het verminderen van de stress.

 
Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen die worden gebruikt zie: https://www.ggzstandaarden.nl/

Cliëntversies: https://www.nedkad.nl: cliëntversie van alle zorgstandaarden


Een consult op de praktijk en dus ook een behandelzitting duurt maximaal 45 minuten. Bij voorkeur wordt met een vaste afspraak in de week gewerkt. 

Het kan voorkomen dat na de intake of tijdens de onderzoeksgesprekken blijkt dat ons inziens een behandelvorm elders geschikter voor u is. Wij zullen u dan gericht verwijzen. Ook kan later nog blijken dat verwijzing beter is.

ROMmen, Routine Outcome Meting en CQI, Consumer Quality index, cliënt ervaringenonderzoek

Na het intakegesprek krijgt u via de e-mail een vragenlijst toegestuurd betreffende uw klachten. Deze vragenlijst wordt gedurende uw behandeling vervolgens met regelmaat toegezonden. De gegevens van die vragenlijsten geven u en uw behandelaar inzicht in de voortgang en het resultaat van de behandeling. Daarnaast kan door het gebruik van de vragenlijst de zorg voor onze cliënten nog verder worden verbeterd.
Aan het eind van uw zorgtraject krijgt u nogmaals de vragenlijst en een cliënt ervaringsonderzoek. Meer info over ROM klik hier.

Aan het eind van de behandeling sturen wij u een CQi. Ervaringen van cliënten en/of patiënten vormen een belangrijke bron van informatie over kwaliteit van zorg waarbij de patiënt centraal staat. Met de CQI wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënten en/of patiënten gemeten.

In 2020 zijn wij met de CQi (GGZ-VZ AMB (versie 2016)) beoordeeld voor de behandelingen met een 8,14 (10), voor de bejegening 4,81 (5,00), voor samen beslissen met een 3,98 (5,00) en voor uitvoering behandeling 4,29 (5,00). (CQi is 160 maal ingevuld 4-01-2021)

We zijn erg blij met deze waardering maar we zijn van mening dat nog te weinigen cliënten aan de beoordeling hebben deelgenomen. In 2020 zetten we in voor een verdubbeling van de beoordelingen.
In vergelijking met 2017, 2018 en 2019 zien we geen opvallende verschillen in waardering. Op basis van een nadere analyse van de cijfers denken we onze waardering nog verder te kunnen verhogen door succesvoller te zijn in de behandeling van cliënten die een hoge complexiteit in hun hulpvraag laten zien.

EHealth

In onze behandelingen integreren we indien zinvol en noodzakelijk eHealth. Hiervoor zijn we als praktijk aangesloten bij Therapieland. In het begincontact overwegen we samen met u of er eHealth modules zijn die passen bij uw klachten en bij uw behandeling. Hierbij nemen we natuurlijk ook mee of u zich hierin kunt vinden. Vaak komen we uit op wat een blended behandeling wordt genoemd; direct (face-to-face) contact komt voor in combinatie met een eHealth module die u vanaf thuis achter de computer kunt doen. 

Overleg met derden

Indien u daarmee instemt, krijgt uw huisarts na afloop van het intakegesprek en na afloop van de behandeling een kort rapport, zodat deze op de hoogte blijft. Ook kan er sprake zijn van mondeling overleg met de huisarts binnen de context van het reguliere GGZ-overleg dat we hebben  met de huisartsen in onze regio. Overigens zijn alle aan de praktijk verbonden psychologen gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.